Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

   Poradnia oferuje kompleksową pomoc:

  • osobom z problemem alkoholowym
  • członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu
  • osobom dorosłym, które wychowywały się w domu z problemem alkoholowym i obecnie mają między innymi trudności w sferze emocjonalnej, przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi, mają poczucie inności i niedostosowania, chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania
  • osobom doświadczającym przemocy
  • osobom, które są impulsywne, zachowują się agresywnie wobec innych, mają trudność z opanowaniem złości i chcą zmienić swoje funkcjonowanie w tym zakresie

Program Poradni oparty jest na aktualnych, nowoczesnych standardach psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, osób z syndromem DDA, osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc

Podzielony jest na etapy, które umożliwiają monitorowanie postępów w zdrowieniu i dobieranie strategii adekwatnych do stopnia zaawansowania terapii. Realizacja programu poprzedzona jest szczegółową diagnozą psychologiczną i psychiatryczną, która umożliwia zakwalifikowanie klienta do odpowiedniego programu i udzielenie możliwie skutecznej pomocy. Personel Poradni posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, co gwarantuje odpowiedni, profesjonalny poziom prowadzonych zadań.